Århus - skoleholdere


Skoleholdere
Rasmus Juel

Rasmus Juel var født i Aldslev. Rasmus Juel fik borgerskab 1519 som skoleholder.

Mads Jørgensen Ringdegn

Mads Jørgensen Ringdegn nævnes 1599 som dansk skoleholder.

Laurids Christensen Dverigh

Laurids Christensen Dverigh nævnes 1601 som dansk skoleholder.

Søren Kruse

Søren Kruse var 1627 dansk Skoleholder.

Jørgen Hansen

Jørgen Hansen var gift med Anne Christensdatter. Anne Christensdatter havde tidligere været gift med skrædder i Århus Jens Sørensen død ca. 1630.

Jørgen Hansen nævnes 1630 som dansk skoleholder.

Niels Sørensen

Niels Sørensen var søn af borger i Århus Søren Nielsen og Johanne Jensdatter.

Niels Sørensen nævnes 1636 som dansk skoleholder

Johan Utrecht f. ca. 1608 d. 1661

Johan Utrecht var født i Minden i Westphalen ca. 1608 som søn af en organist, skrive- og regnemester.

Johan Utrecht blev 1636 gift med Ane Thomasdatter Reisen født ca. 1605 i Holsten død 1692.

Johan Utrecht og Ane Thomasdatter Reisen havde følgende børn: Johan født 1637, ridefoged på Kalø, rådmand i Kristiania. Knud født ca. 1638 død 1711, præst i Ebeltoft, gift med Elisabeth Christiansdatter Borggrevinch død 1713. Henrich født ca. 1642 død 1684, præst i Kristiania. Lucas, var forpagter på Torstedlund.

Johan Utrecht fik d. 28. maj 1640 bevilling til at måtte holde dansk og tysk skole. Han var samtidig organist ved Århus domkirke. Han blev 1647 hospitalsforstander. Der findes et epitafium efter Johan Utrecht og hans familie i Århus domkirke.

Johan Utrecht døde 1661 i København.

Peder Thorsen

Peder Thorsen fik borgerskab d. 23. november 1671 som dansk skoleholder.

Mogens Jespersen Juel d. 1696

Mogens Jespersen Juel blev gift 1651 med Kirsten Michelsdatter født 1629 død 1683, datter af købmand i Århus Michel Terkildsen og Margrethe Nielsdatter.

Mogens Jespersen Juel og Kirsten Michelsdatter havde sammen følgende børn: Jesper, boede i Århus. Margrethe gift med Morten Mortensen Hvas, boede i Århus.

Mogens Jespersen Juel blev gift anden gang med Gjertrud Nielsdatter.

Mogens Jespersen Juel og Gjertrud Nielsdatter havde sammen sønnen Mogens.

Mogens Jespersen Juel fik borgerskab d. 29. oktober 1671 som dansk skoleholder. Mogens Jespersen Juel boede i Mejlgade. Mogens Jespersen Juel klagede over at rige folk lod deres børn undervise hjemme. Mogens Jespersen Juel var selv formuende, ved sin død efterlod han sig en samling på bl.a. 115 bøger.

Mogens Jespersen Juel døde 1696.

Claus Christensen Kaae d. 1706

Claus Christensen Kaae var formentlig søn af borger i Aarhus Christen Lauritsen.

Claus Christensen Kaae var ugift.

Claus Christensen Kaae fik borgerskab d. 19. oktober 1671 som dansk Skoleholder.

Claus Christensen Kaae døde 1706.

Anders Nielsen

Anders Nielsen nævnes i Marselisborg birks tingbog 1679 som borger og fordum dansk skoleholder i Århus.

Anders Andersen

Anders Andersen var gift med Anne Pedersdatter Winther, datter af Peder Sørensen Winther.

Anders Andersen nævnes 1682 som dansk Skoleholder da han udnævnes til at være bydemand: "....Så som Anders Andersen, danske skolemester her udi Århus, er antagen at være bydemand udi købmands lauget, og formedelst dets ringhed iche deraf kan leve, hvorfor vi efter hans begiering hermed samtycher, hannem at være bydemand over ald byen, så og i alle laug og ligfærd, samt til alle trolovelser og bryllupper, uden de som haver deres egen nær slægt dertil bruge ville. Århus den 15 april 1682. Signeret Jens Rasmussen Låsbye, Michel Michelsen. Konfirmeret af kongen 9 maj.1682." (Citat fra: Jyske registre 1682, RA, film M528707). Han var også skriver i købmandslauget.

Jens Sørensen d. 1719

Jens Sørensen var søn af borger i Århus Søren Pedersen og Maren Michelsdatter.

Jens Sørensen var gift med Anne Jensdatter død 1702. Jens Sørensen og Anne Jensdatter fik følgende børn sammen: Maren født ca. 1692, boede ved moderens død i København. Karen født ca. 1694. Anne født ca. 1696.

Jens Sørensen var gift anden gang med Karen Sørensdatter. Karen Sørensdatter havde broderen Offer Sørensen, tømrer i Århus.

Jens Sørensen nævnes som dansk skoleholder første gang 1689.

Jens Sørensen døde 1719.

Rasmus Nielsen Juel d. 1729

Rasmus Nielsen Juul var gift med Kirsten Jørgensdatter død 1702, datter af bager i Århus Jørgen Ditlevsen.

Rasmus Nielsen Juul og Kirsten Jørgensdatter havde følgende børn sammen: Niels født ca. 1694 død ca. 1750, boede i Lübeck, var gift men havde ingen børn. Jørgen født ca. 1698, var overskærer og vantmager (klædevæver) i København. Søren født ca. 1700, boede i Lübeck.

Rasmus Nielsen Juul var anden gang gift med Olivia Luciusdatter død 1713, datter af præst i Ry Lucius Pedersen Græse død 1695 og Elisabeth Thomasdatter. Olivia Luciusdatter havde følgende søskende: Peder. Engel. Thomas. Jens. Margrethe gift med præst i Ry Peder Andersen Sterm. Maren.

Rasmus Nielsen Juul og Olivia Luciusdatter havde følgende børn sammen: Kirsten født ca. 1705. Elisabeth født ca. 1707 død 1762, gift med handskemager Niels Viby død 1760. Lucius født 1709, skrædder i Nyborg.

Rasmus Nielsen Juul var tredje gang gift med Kirsten Thøgersdatter. Kirsten Thøgersdatter havde været gift tidligere og havde følgende børn: Jacob Jacobsen Baadtz død 1736, degn i Udbyneder, gift med Maren Andersdatter. Margrethe Jacobsdatter gift med Peder Jensen Smed, hestekøber i Ebeltoft. Sianne Jacobsdatter gift med Christen Olufsen død 1733, boede i Ebeltoft.

Rasmus Nielsen Juul nævnes første gang som dansk skoleholder 1693. Rasmus Nielsen Juul er en af de skoleholdere der er involveret i sagen om natmandens børns skolegang – se omtale under Andreas Christensen Falch. Rasmus Nielsen Juel var den eneste skoleholder der fortsat i slutningen af 1720erne fik 10 Rdlr. om året for at undervise byens fattige børn.

Rasmus Nielsen Juul døde 1729.

Peder Madsen Korndrup d. 1724

Peder Madsen Korndrup var gift med Karen Pedersdatter. Karen Pedersdatter blev senere gift med hestekøber i Århus Jens Gregersen Holst.

Peder Madsen Korndrup og Karen Pedersdatter havde følgende børn sammen: Lene Cathrine født ca. 1719. Martha Maria født ca. 1721. Marie Bannermand født ca. 1722 gift med klejnsmed i Århus Søren Nielsen Borum. Peder født ca. 1724 død 1734.

Peder Madsen Korndrup nævnes som dansk skoleholder 1722. Peder Madsen Korndrup er en af de skoleholdere der er involveret i sagen om natmandens børns skolegang – se omtale under Andreas Christensen Falch.

Peder Madsen Korndrup døde 1724.

Andreas Christensen Falch

Andreas Christensen Falch nævnes 1722 og 1727 som dansk skoleholder. Om Andreas Christensen Falch vides at han kunne så meget græsk at han kunne skrive katekismus med græske bogstaver. Da magistraten tvivlede på om han var sikker i regnekunsten tilsendte han dem nogle regnestykker med bl.a. kvadrat og kubikrodsuddragning.

Andreas Christensen Falch var meget involveret i en sag om undervisning af natmandens børn.  Sagen går i korthed ud på at man i 1722 finder ud af at natmand Rasmus Madsens fire døtre ikke går i skole. Magistraten skriver derfor til skoleholderne Hans Hansen og Rasmus Nielsen Juul og anmoder dem om at tage hver to af disse piger i deres skoler i et halvt år hvorefter pigerne skal videre til skoleholderne Peder Madsen Korndrup og Andreas Falch. Rasmus Nielsen Juul svarer at han er forbavset over at 2 af byens  6 skoleholdere – Christen Hansen Cramer og Johan Nielsen Pikker – ikke er nævnt. Alle i byen kæmper meget imod planen, skoleholderne nægter at tage  mod natmandens børn, borgerne tager deres børn ud af skolerne, skolerne lukkes, der pantes fra de ulydige skoleholdere og efter megen polemik ender magistraten med at sætte Andreas Christensen Falch i arresten. Kongen spørges til råds og hans svar fastholder i korthed at natmandens børn sdkal undervises. Kongen udtaler endvidere det håb at byens gejstelige vil anbefale borgerne at sætte deres børn tilbage i skolerne. Derefter arrangeres det således at natmandens børn går på omgang mellem skoleholderne.

Andreas Christensen Falch klager i 1727 til magistraten over at Laurids Schmidt underviser børn uden at have tilladelse men kommer herunder selv under anklage for ikke at undervise godt nok.

Hans Hansen

Hans Hansen nævnes 1722 og 1728 som dansk skoleholder. Hans Hansen er en af de skoleholdere der er involveret i sagen om natmandens børns skolegang – se omtale under Andreas Christensen Falch.

Johan Nielsen Pikker d. 1729

Johan Nielsen Pikker var søn af Kirsten Rasmusdatter Pikker. Johan Nielsen Pikker havde søsteren Maren Nielsdatter, gift med Christen Johansen og halvsøsteren Anne Andersdatter, gift med Oluf Flæsk.

Johan Nielsen Pikker var gift med Maren Andersdatter True. Johan Nielsen Pikker og Maren Andersdatter True efterlod ingen børn.

Johan Nielsen Pikker skriver selv at han i 12 år havde "... tient Masi’s udi ufred Tider og aldeles ingen Rue (Ro) hafde, men maatte fra En Beleiring til en anden, til ieg nu ved sidste Reduction bekom mit Afskeeden. Saa vist ieg ingen anden middel en som ieg maatte søge til som ieg var fød og Baaren, gick [til] den Velviise Magistrat og bad dem om ieg ikke maatte tage mig nogle Børn at læse for, hvor til Deres Velviisheder svarede Ja.”1 Johan Nielsen Pikker nævnes første gang som skoleholder 1722. Johan Nielsen Pikker er en af de skoleholdere der er involveret i sagen om natmandens børns skolegang – se omtale under Andreas Christensen Falch.

Johan Nielsen Pikker døde 1729.

Christen Hansen Cramer f. d. 26. februar 1699 d. d. 24 januar 1764

Christen Hansen Cramer var født d. 26. februar 1699 i Haderslev som søn af Hans Christian Cramer og Guner Jesdatter.

Christen Hansen Cramer var gift 1. gang med Else Kirstine Weidemann født 1697 i Borum død 1756, datter af rytter Christian weidemann. Christen.

Hansen Cramer var gift 2. gang med Kirstine Esbensdatter født 1709 død 1775. Kirstine Esbensdatter havde 1. gang været gift med sømand Jens Thomsen Sabroe og hun blev 3. gang gift med underdegn ved Århus Domkirke Jens Jensen Mundelstrup - se omtale under degne.

Christen Hansen Cramer havde sønnen Hans Christian Cramer der efterfulgte faderen.

Christen Hansen Cramer tjente ved Hestgården. Derefter blev han dansk skoleholder i Aarhus (Regne- og Skriveskole) 1721. Han tog studentereksamen 1728 og rejste i 1728 bort fra Århus indtil 1735. Han blev 1741 klokker og underdegn ved Aarhus Domkirke.

Christen Hansen Cramer skrev flere lærebøger i regning og matematik af hvilke den første ”Arithmetica Tyronica eller grundig Vejledning practice at lære al fornøden Hus- og Handelsregning”2 blev udgivet i flere oplag helt frem til 1800tallet. Christen Hansen Cramer er en af de skoleholdere der er involveret i sagen om natmandens børns skolegang – se omtale under Andreas Christensen Falch. Christen Hansen Cramer klager flere gange over sine økonomiske forhold bl.a. skriver han i maj 1727 til magistraten: ”Dersom Deris Veledelheder saa vel kunde see min Pungs og Spisekammers Leylighed som de seer mig nogenledes uden Skam at gaa til Kiercke, jeg mener om de viste en Skolemesters Vilkaar nu om stunder, er jeg forsikret, de rørtes af Medlidenhed, og udfandt maade os til Assistance udi Alderdom og Svaghed.” 3
Christen Hansen Cramer døde d. 24. januar 1764.

Laurids Schmidt

Laurids Schmidt var student og underviste fra lokaler hos kapellan Hans Jacob Blochs enke nogle børn privat i 172728. Det klager de andre skoleholdere over især Andreas Christensen Falch men sagen ender med at magistraten accepterer at han er privatlærer for en familie og derudover underviser nogle småbørn der ikke er gamle nok til almindelig skoleundervisning. Laurids Schmidt må være ophørt med sin privatundervisning i 1729 da en anden (Jens Pedersen Terkelsen) da underviser i lokalerne hos Hans Jacob Blochs enke.

Peder Sørensen

Sommeren 1727 klager skoleholderne i Århus over at Peder Sørensen der boede bag Klosteret underviste børn. Sagen ender med at Peder Sørensen bliver pantet forb 2 Rdl.

Jens Pedersen Terkildsen f. ca. 1705

Jens Pedersen Terkildsen var født ca. 1705.

Jens Pedersen Terkildsen blev student 1727. Jens Pedersen Terkildsen fik kaldsbrev d. 10 maj 1729 som dansk skoleholder på Brobjerg (Frederiksgade) hvor han afløste Johan Nielsen Pikker, men ophørte igen kort efter. Han lejede undervisningslokaler hos Hans Jacob Blochs enke.

Søren Andersen Vorm

Søren Andersen Vorm havde tidligere været skoleholder i Koldt. Søren Andersen Vorm nævnes som skoleholder i Århus 1729 og 1735. Søren Andersen Vorm havde gode anbefalinger med sig fra præsten i Ormslev-Koldt og ”Stiftsprovst Wechmann, som eksaminerede ham, fandt ”god fornøeyelse”hos ham, ligesom han intet fandt at laste paa hans Prøvekatekisation i Domkirken.4

Asmus. Henrichsen d. 1744

Asmus Henrichsen var gift med Anne Enevoldsdatter død 1753. Hun blev senere gift med Hans Jørgen Bødker død 1753.

Asmus Henrichsen og Anne Enevoldsdatter havde følgende børn: Mette Marie født ca. 1722, boede i København. Kirsten født ca. 1727, boede i København. Marie Elisabeth født ca. 1729, boede i Tønder. Anna Kirstine født 1736. Henrik født 1738.

Asmus Henrichsen nævnes første gang 1735 som skoleholder.

Asmus Henrichsen døde 1744.

Søren Rasmussen Farre f. ca. 1708 d. d. 1. april 1742

Søren Rasmussen Farre var født ca. 1708 som søn af Rasmus Nielsen Hallesen i Farre død 1739 og Anne Lauridsdatter.

Søren Rasmussen Farre havde følgende søskende: Niels født ca. 1702 død 1778, degn i Foldby og Søften, gift 1. gang med Dorthe Lisbeth Johansdatter Gudstrøm, gift 2. gang med Anne Nielsdatter Møller. Gregers født ca. 1709. Gert født ca. 1715, overtog faderens fæste. Laurids født ca. 1723. Maren gift med Søren Pedersen, skomager i Århus. Ingeborg født ca. 1724.

Søren Rasmussen Farre blev 1740 i Adslev gift med Dorthea Jensdatter Peerstrup, datter af præst Jens Pedersen Peerstrup født ca. 1690 død 1758 og Dorthe Marie Nielsdatter Tved .

Søren Rasmussen Farre og Dorthea Jensdatter Peerstrup havde sønnen Niels født 1741 død 1742

Søren Rasmussen Farre var student fra Århus 1732. Søren Rasmussen Farre underviste privat i Århus fra Hans Jacob Blochs enkes lokaler omkring 1735. Som ved de foregående private undervisere klagede de øvrige skoleholdere derover men tilsyneladende har magistraten efterhånden accepteret disse private skoleholdere. Søren Rasmussen Farre blev lærer ved Skanderup skole før 1738.

Søren Rasmussen Farre døde d. 1. april 1742.

Peder Jacobsen Hemmer f. 1690 d. 1742

Peder Jacobsen Hemmer blev født 1690 som søn af toldkontrollør i Aalborg Jacob Hansen og Johanne de Hemmer.

Peder Jacobsen Hemmer var ugift.

Peder Jacobsen Hemmer var student fra Aalborg 1710. Peder Jacobsen Hemmer var dansk skoleholder i Århus. Peder Jacobsen Hemmer var ved sin død ”elendig og fattig”5.

Peder Jacobsen Hemmer døde 1742.

Jens Pedersen Tørring

Jens Pedersen Tørring blev gift 1745 med Kirsten Pedersdatter født ca. 1721 som datter af Peder Christensen Kræmmer og Margrethe Hansdatter i Aarhus.

Jens Pedersen Tørring var dansk skoleholder.

Jens Rasmussen f. ca. 1712 d. d. 23. januar 1775

Jens Rasmussen var født ca. 1712. Jens Rasmussen havde følgende søskende: Laurids, boede i Horndrup ved Horsens. Benedikte. Christen.

Jens Rasmussen blev d. 15. august 1770 gift med Anna Catharina Adamsdatter født ca. 1726 datter af snedker Adam Bentsen død 1735 og Maren Mikkelsdatter død 1772. Maren Mikkelsdatter blev senere gift med snedker Christen Olufsen. Anna Catharina Adamsdatter havde følgende søskende: Bent Adamsen Harder født ca. 1727, var snedker i Frederikshald i Norge. Mikkel Adamsen Harder født ca.1734, var snedker i Århus.

Jens Rasmussen nævnes første gang som skoleholder ved vielsen 1770.

Jens Rasmussen døde d. 23. januar 1775.

Christen Danielsen Lange f. ca. 1712 d. 1777

Christen Danielsen Lange var født ca. 1712.

Christen Danielsen Lange blev 1746 gift 1. gang med Marie Cathrine Wimmelmann født 1722 død 1757, datter af skrædder i Århus Johan Henrik Wimmelmann død 1756 og Karen Nielsdatter Galten død 1751.

Marie Cathrine Wimmelmann havde følgende søskende: Just Henrich født 1716, blev 1744 kaldet til degn i Sal og Gullev (Viborg amt) og var senere skoleholder i Mesing, gift 1. gang med Inger Christensdatter og gift 2. gang med Inger Cathrine Laursdatter (OBS: Jeg arbejder med Just Henrik i kommende bog om degne og skoleholdere i Hjelmslev herred og kilderne kan derfor foreløbig være mangelfulde - kontakt mig gerne for yderlige). Johan Georg født 1718. Johan Jørgen født ca. 1721. Niels Christian født 1721 død 1799, skrædder i Århus, gift med Anne Dorthea Nielsdatter født ca. 1727. Frederik Vilhelm født 1725 død 1727. Frederik Vilhelm født 1727, skrædder i Thorsager (Randers amt). Ellen (Edel) Margrethe, gift første gang med Jens Sørensen Haarup, gift anden gang med købmand og skipper i Århus Søren Mogensen. Anne Lisbeth, gift med Hans Christian Falk i Trondhjem.

Christen Danielsen Lange og Marie Cathrine Wimmelmann havde sammen sønnen Daniel Christiansen Lange født 1748 død 1823 , degn i Grundfør og Spørring efter faderen, gift med Margrethe Jensdatter Winther født ca. 1750 død 1809.

Christen Danielsen Lange var gift 2. gang med Maren Jensdatter Orrestrup.

Christen Danielsen Lange var student. Christen Danielsen Lange blev d. 1. januar 1749 ansat som den første skoleholder ved Den fri Kristendomsskole. Skolen var beliggende i den østre fløj af Aarhus Hospital. Biskop Peder Hygom havde været foregangsmanden for skolens oprettelse med henblik på undervisning af byens fattige. Christen Danielsen Lange fik løn af skolekassen, fattigkassen of desuden betalte biskoppen ham 10 Rdl af sine egne penge.

Christen Danielsen Lange blev degn i Grundfør og Spørring i 1755 og til sin død.

Christen Danielsen Lange døde 1777.

Johan Frederik Demant f. ca. ca. 1717 d. d. 18. marts 1773

Johan Frederik Demant var født ca. 1717.

Johan Frederik Demant var formentlig gift tre gange og første hustru kendes ikke men de fik følgende børn sammen: Johanne Susanne født 1749 død 1750. Hans Jacob født 1750. Jørgen Christoffer født 1752 død 1755. Johanne (tvilling) født 1755. Susanne (tvilling) født 1755 død 1755.

Johan Frederik Demant var gift (anden gang?) med Charlotte Amalie Bloch født ca. 1734 død 1761. Charlotte Amalie Bloch havde broderen Christian Ludvig Bloch født 1724 død 1768, præst i Fruering og Vitved (1767-1768).

Johan Frederik Demant og Charlotte Amalie Bloch fik sammen følgende børn: Anna født 1755 død 1756. Jørgen David født 1756. Kristiane Elisabeth født 1758 død 1759.

Johan Frederik Demant blev 1761 i Adslev gift (tredje gang?) med Marie Brochman Pedersdatter Peerstrup.

Johan Frederik Demant og Marie Brochman Pedersdatter Peerstrup fik følgende børn sammen: Jens Christian født 1763. Charlotte Amalie født 1765. Dødfødt 1767. Christian Ludvig født 1769 død 1772.

Johan Frederik Demant var skoleholder i Århus fra 1749. Johan Frederik Demant blev 1755 skoleholder i Den fri Kristendomsskole. Men da Kathedralskolens 1. Klasse bortfaldt i 1756 bortfaldt samtidig Kathedralskolens ret til degnekaldet ved Aarhus Hospital og biskop Peder Hygom fik så gennemført at det blev skoleholderen fra Den fri Kristendomsskole der blev degn ved Aarhus Hospital. Johan Frederik Demant blev således kaldet til degn ved Aarhus Hospital d. 31. maj 1760.

Johan Frederik Demant døde d. 18. marts 1773.

Anders Jonsen

Anders Jonsen nævnes 1761 som dansk skoleholder.

Anders Fisker f. ca. 1718 d. 1805

Anders Fisker var født ca. 1718.

Anders Fisker var første gang gift med Karen Pedersdatter død 1777.

Anders Fisker blev 1777 gift anden gang med Mette Christensdatter født ca. 1741 d. ca. 1805.

Anders Fisker boede i Klostergade. Anders Fisker havde tidligere været matros. Anders Fisker nævnes som skoleholder i Århus Domsogn fra 1766 til ca. 1790.

”Afgangne skoleholder Anders Fischers og Hustrus Stervbovaaning, beliggende bag Klosteret under Nr. 173 averteres til Bortsalg ved Auktion i Aarhus Stiftstidende 27/10 1805.”6

Anders Fisker døde 1805.

Peder Gulev f. ca. 1735 d. d. 10. februar 1809

Peder Gulev var gift med Birgitte Holst født ca. 1735.

Peder Gulev var muligvis søn af lakej på Frijsenborg Frants Gulev

Peder Gulev var student fra Århus 1759. Peder Gulev blev baccalaur 1765. Peder Gulev var skoleholder ved Den fri Kristendomsskole og degn ved Aarhus Hospital fra 1773 til 1808. Hans udnævnelse var en strid mellem magistraten, der egentlig havde udnævnt Abraham Friis (f. ca. 1728 d. januar 1789, blev degn i Viby og Tiset og senere Odder 7) og biskoppen, der udnævnte Peder Gulev. Det bliver Kancelliet der afgør sagen til Peder Gulevs fordel i nedenstående skrivelse:8I 1787 blev Den fri Kristendomsskole flyttet fra Aarhus Hospitals østre fløj til den vestre fløj - se tegning.9


Fra 1808 foreligger en kvittering for betaling underskrevet af Peder Gulev - se kopi. 10Peder Gulev døde d. 10. februar 1809.

Christian Maarslet f. ca. 1731 d. d. 7. maj 1799

Christian Maarslet var født ca. 1731.

Christian Maarslet var gift med Maren Olesdatter født ca. 1738.

Christian Maarslet og Maren Olesdatter havde følgende børn: Mariane født ca. 1773. Rasmus født ca. 1778.

Christian Maarslet havde tidligere været bonde. Christian Maarslet nævnes som skoleholder i Århus Domsogn fra 1784. I 1797 søger og får Christian Maarslet støtte fra Aarhus Hospital da hans økonomiske forhold er elendige.

Christian Maarslet døde 1799.

Hans Christian Cramer f. d. 11. februar 1727 d. 1792

Hans Christian Cramer var født 1727 som søn af tidligere skoleholder, klokker og underdegn Christen Hansen Cramer født d. 26. februar 1699 død d. 24. januar 1764.

Hans Christian Cramer var gift med Dorthea Friederikke Pedersdatter Ibsen født ca. 1726, datter af skomager i Århus Peder Ibsen og Bodil Rasmusdatter Skiødt./p>

Hans Christian Cramer og Dorthea Frederikke Pedersdatter Ibsen havde følgende børn: Christian født ca. 1758. Bodil født ca. 1760. Hans født ca. 1767.

Hans Christian Cramer blev student 1747, var cand. theol. Hans Christian Cramer nævnes i 1784 i præsten og magistratens skrivelse om skoleforholdene som Regne- og Skrivemester. De fortæller bl.a.: "...hos Skrive- og Regnemester Hans Chrestian Cramer kan Børnene foruden Læsning lære Fundamental at skrive og Regne samt Mathematique, Geometrie og Navigation, ikke destro mindre er antallet af Børn hos ham saare lidet, som formelig kommer deraf, at han ingen løn har følgelig ej kan formaae at holde en Karl der kunde gaa ham tilhaande og beopagte Informationen naar han til adskillige Tider som Klokker til Frue Kirke skal beopagte hans Embede. Endeel, og de fleste Forældre seer og hellere, at Deres Børn gaar i de andre Skoeler hvor de kan faa Dem for en billigere Betaling endten de kan lære noget grundig eller ikke.”11

Hans Christian Cramer boede ved FT 1787 i Badstuegade.  Hans Christian Cramer blev klokker ved Frue Kirke.

Hans Christian Cramer døde 1792.

Christen Smidt

Christen Smidt havde tidligere været ridefoged. Christen Smidt nævnes som skoleholder i Århus 1784.

Peter Hansen Veile f. ca. 1751

Peter Hansen Veile var født ca. 1751.

Peter Hansen Veile blev d. 11. september 1776 gift med Anne Dorthea Pheifer født ca. 1745.

Peter Hansen Veile og Anne Dorthea Pheifer havde følgende børn: Hans Peter født ca. 1777. Lorense født ca. 1780.

Peter Hansen Veile havde tidligere været hattemagersvend. Peter Hansen Veile nævnes som skoleholder i Århus Domsogn 1784.

Laurs Værn

Laurs Værn havde tidligere været ridefoged. Laurs Værn nævnes som skoleholder 1784.

Jacob Bech f. ca 1748

Jacob Bech var født ca. 1748.

Jacob Bech blev 1787 gift med Appelone Hansen Severt født ca. 1744 død 1812. Jacob Bech og Appelone Hansen Severt efterlod ingen børn.

Jacob Bech var student. Jacob Bech var skoleholder ved Frue Kirkes Skole fra 1786 til 1808. Frue Kirkes Skole blev oprettet 1786 ved midler fra Vor Frue Kirke og med henblik på at være skole for middelstanden men det lykkedes tilsyneladende aldrig at få rigtig gang i skolen og da Jacob Bech i 1808 blev graver og bedemand ved Domkirken ophørte denne skole, hvor Jacob Bech således var den eneste skoleholder. Frue Kirkes Skole lå på Store Torv.

Mogens Andersen Andie f. ca. 1746 d. 1811

Mogens Andersen Andie var født ca. 1746.

Mogens Andersen Andie blev 1775 i Guldager (Ribe amt) gift med Karen Sørensdatter Greversen født 1755 død 1829. Karen Sørensdatter Greversen var datter af Søren Graversen død 1763 og Ingeborg Sørensdatter Jessen født ca. 1724. Ingeborg Sørensdatter Jessen var 2. gang gift med Thomas Klem.

Mogens Andersen Andie og Karen Sørensdatter Graversen havde følgende børn: Anders født 1775. Ingeborg født 1778. Søren født 1779. Thomas Klem født 1781 død 1782. Thomas Klem født 1782. Inger født ca. 1790. Mads Severin Rygaard født 1795 død 1795. Maren Agerholm født ca. 1797.

Mogens Andersen Andie og Karen Sørensdatter Graversen bor ved FT1787 i Guldager men han findes senere samme år som skoleholder i Århus Domsogn.

Mogens Andersen Andie døde 1811.

Jens Ginchelberg f. ca. 1752 d. 1830

Jens Ginchelberg var født 1752 i Skyum (Thisted amt)som søn af Jens Ginchelberg og Else Nielsdatter Hager .

Jens Ginchelberg var gift med Catrine Kirstine Holst født ca. 1748 død 1827.

Jens Ginchelberg nævnes som dansk skoleholder i Vor Frue sogn fra 1791 til 1802. Ginchelberg blev 1802 degn i Asferg (Randers amt).

Jens Ginchelberg døde 1830.

Jens Pedersen Slottved

Jens Pedersen Slottved blev d. 9. august 1797 gift med Josefine Magrethe Torstensdatter.

Jens Pedersen Slottved nævnes som skoleholder indtil 1799.

C. C. Plesner

C. C. Plesner blev skoleholder i 1799. Han holdt skolestue på Graven.

Hans Sørensen Lemmich f. ca. 1751 d. d. 10. marts 1802

Hans Sørensen Lemmich var født ca. 1751.

Hans Sørensen Lemmich blev d. 8. januar 1783 gift med Barbara Sabroe født ca. 1745 død d. 6. juli 1787.

Hans Sørensen Lemmich blev d. 28. november 1787 gift med Zidsel Marie Elkiær født ca. 1761.

Hans Sørensen Lemmich og Zidsel Marie Elkiær fik følgende børn: Anna Barbara født ca. 1791. Rasmus Elkjær født ca. 1794. Jørgen Potlmar født ca. 1800.

Hans Sørensen Lemmich døde d. 10. marts 1802.

J. Tinbeck

J. Tinbeck nævnes som skoleholder fra 1804 til 1808.

Peder Geertsen Winding f. ca. 1758 d. d. 24. juni 1831

Peder Geertsen Winding var født ca. 1758.

Peder Geertsen Winding nævnes som skoleholder fra 1805. Winding havde den såkaldte Domsognet Borgerskole – en privatskole, der lå på Rosengade. Peder Geertsen Winding blev i 1816 førstelærer ved Fattigskolen (egentlig fortsættelsen af Den Fri Kristendomsskole efter den nye skolelov 1814) D. 10. december 1817 får Peder Geertsen Winding kaldsbrev som klokker ved Frue Kirke.

Peder Geertsen Winding ansøger d. 21 marts 1781 biskoppen om at bestyrerne af Borgerskolerne må dele de lysepenge som den nu afdøde Peder Gulev tidligere havde fået - se kopi.12 Heraf fremgår at han havde en syg kone, 10 børn og sin 88 årige moder boende.Peder Geertsen Winding døde d 24. juni 1831.

Niels Christensen Smith f. ca. 1750 d. d. 14. marts 1821

Niels Christensen Smith var født ca. 1750.

Niels Christensen Smith boede ved FT 1801 bag Klosteret og nævnes som gift med hustruen bor ikke på samme adresse.

Niels Christensen Smith nævnes første gang som skoleholder 1787.

Niels Christensen Smith døde d. 14. marts 1821 og var da forhenværende skolelærer.

Peder Kabel f. ca 1780 d. d. 23. oktober 1812

Peder Kabel var født ca. 1780 som søn af tambour Christopher Sørensen Kabel født ca. 1737 og Martha Hansdatter Müller født ca. 1744.

Peder Kabel havde følgende søskende: Søren født ca. 1770. Birthe født ca. 1774. Andreas født ca. 1776. Johannes født 1783 død 1855, organist og kantor i Århus. Friderich Christian født ca. 1786. Laurs født ca. 1790.

Peder Kabel blev i 1807 gift med Anna Elisabeth Wulff født 1786 død 1853, datter af kommandør i marinen Christian Friderich Wulff født ca. 1750 og Kirstine Johansen født ca. 1754. Anna Elisabeth Wulff var 2. gang gift med generalleutnant Ernst Poul Bruhn.

Peder Kabel og Anna Elisabeth Wulff fik følgende børn: Frederik Christian født 1808. Martine Petrea Elise født 1809. Peter Kristoffer født 1811.

Peder Kabel blev student 1801 og cand. theol. 1806. Han blev d. 1. december 1806 ansat som kantor og kordegn ved Domkirken og overlærer ved Den fri Kristendomsskole.

Peder Kabel døde d. 23. oktober 1812.

Hans Nielsen Bach f. 1785 d. d. 23. januar 1867

Hans Nielsen Bach var født 1785.

Hans Nielsen Bach blev 1813 i Randers gift med Magdalene Margrethe Gran født ca. 1789.

Hans Nielsen Bach og Magdalene Margrethe Gran havde følgende børn: Nicholai Abraham født ca. 1814. Jens Stougaard født ca. 1816. Thora Marie født ca. 1820. Julius Severin født ca. 1822. Einer Valdemar født ca. 1826. Thorvald Adelsteen født ca. 1830.

Hans Nielsen Bach var skoleholder og degn ved Århus Hospital fra 1809 til 1812. Hans Nielsen Bach ophørte som degn og skoleholder efter at hans andragende om lønforhøjelse var blevet nægtet.

Hans Nielsen Bach blev senere lærer ved den Kirketerpske Borgerskole i Randers. I 1830 havde han et hus i Årslev.

Hans Nielsen Bach døde d. 23. januar 1867 i Horsens.

Jacob Steenberg f. d. 2. juli 1783 d. d. 7. august 1875

Jacob Steenberg var født d. 2. juli 1783 i Øster Marie sogn, Bornholms amt som søn af Tobias Andersen Kaas født ca. 1749 og Bodil Kirstine Jensdatter født ca. 1745.

Jacob Steenberg havde følgende søskende: Else Marie født 1776. Mette Sophie født 1777. Anders Hartvig født 1780. Anne født 1786. Jens Pedersen født 1789.

Jacob Steenberg var gift med Cathrine Marie Svanekjær født 1787 i København død 1858, datter af hattemager Lars Christensen Svanekjær født ca. 1754 og Charlotte Augusta Momme født ca. 1763.

Jacob Steenberg og Cathrine Marie Svanekjær havde følgende børn: Elisa Christiane født ca. 1796. Wilhelm Albinius født ca. 1798. Trine Amalie født ca. 1799. Jacob Ch. Aug. født ca. 1806. Julius Aug. Født ca. 1810. Lauritz Gotfred født ca. 1811. Severine født ca. 1814. Lise født ca. 1816. Wilhelm født ca. 1818, gift med Kjersten Sørensdatter født ca. 1822. Trine født ca. 1820. Richard født ca. 1823. Jacob født ca. 1826. Julius født ca. 1829. Laurits født ca. 1831.

Jacob Steenberg var var student fra Rønne 1800 og blev cand.theol 1805. Jacob Steenberg blev ansat som lærer ved Den fri Kristendomsskole og som kordegn ved Vor Frue kirke i 1806. Den fri Kristendomsskole blev netop i 1806 flyttet fra Aarhus Hospital til en bygning i Grønnegade som hospitalet tidligere havde benyttet som udhus – se foto.13Jacob Steenberg blev 1810 degn i Hyllested. D. 21 november 1818 blev han udnævnt som kateket og førstelærer ved de nyoprettede Borgerskoler. Han blev præst i Viby d. 5 marts 1830.

Jacob Steenberg døde d. 7. august 187514Christen Nieman Rosenkilde f. d. 8. januar 1786 d. d. 12 november 1861

Christen Nieman Rosenkilde var født d. 8. januar 1786 i Slagelse som søn af bogbinder Lars Rosenkilde født ca. 1749 og Henricha Nieman Lund født ca. 1745.

Christen Nieman Rosenkilde blev d. 7. Maj 1811 gift med Maren Falck Christensdatter født ca. 1786 død 1852, datter af købmand Christensen i Århus.

Christen Nieman Rosenkilde og Maren Falck Christensdatter fik følgende børn: Marie Falck født ca. 1813. Rose Cecilie født ca. 1821. Julie Weber født ca. 1824.

Christen Nieman Rosenkilde var student fra Slagelse 1804. Christen Nieman Rosenkilde blev ansat som lærer ved Den Fri Kristendomsskole og som kordegn ved Vor Frue kirke i 1810. I 1812 blev han kantor og kordegn ved Århus Domkirke og overlærer ved Den fri Kristendomsskole. Han boede i en bolig i Århus Hospitals vestre fløj. Han afgik 1815 og kom derefter til Det Kgl. Teater som skuespiller. Han blev 1850 Ridder af Danebrog.

Christen Nieman Rosenkilde døde d. 12. november 1861. 15Christian Ulrich Melbye f. 1776 d. 1851

Christian Ulrich Melbye var født 1776.

Christian Ulrich Melbye blev ansat som lærer ved Den fri Kristendomsskole og som kordegn ved Vor Frue kirke I 1812. Han ophørte som lærer i Århus d. 2. august 1814.

Christian Ulrich Melbye døde 1851.

Johan Heinrich Wolter f. d. 8. januar 1783 d. d. 17. maj 1848

Johan Heinrich Wolter var født d. 8. januar 1783 i Åbenrå som søn af Georg Wilhelm Wolter født ca. 1733 og Maria Goldten født ca. 1735 .

Johan Heinrich Wolter havde søsteren Dorothea Christina født ca. 1767.

Johan Heinrich Wolter blev d. 6. April 1814 gift med Emerentse Christiane Ebel født ca. 1770, datter af oberst i Århus Christian Ludvig von Ebel født ca. 1729 død 1815 og Anne Marie Fuglsang født ca. 1743. Emerentse Christiane Ebel havde følgende søskende: Jensine Regine Frederikke født ca. 1772. Jens David Ernst født ca. 1774.

Emerentse Christiane Ebel havde tidligere været gift med Ludvig Ehrenfried Kristoffer Bocatius. Emerentse Christiane Ebel og Ludvig Ehrenfried Kristoffer Bocatius havde følgende børn: Lovise Marie Antoinette født 1803. Frederik Christian født 1805.

Johan Heinrich Wolter og Emerentse Christiane Ebel havde sammen følgende børn: Wilhelmine født ca. 1817. Georgine født ca. 1817.

Johan Heinrich Wolter der tidligere havde været huslærer på Brusgaard, Ølst sogn, Randers amt blev 1812 skoleholder i Århus, han fik gratis stillet lokaler til rådighed i Den fri Kristendomsskole selv om han egentlig holder ”privat Borgerskole” – altså ikke er ansat til gratis at undervise fattige børn, men betales af forældrene.  Der eksisterer en timeplan fra Johan Heinrich Wolters private Borgerskole i 1817 - se foto16I 1816 flyttede Johan Heinrich Wolter ind i den bolig i Århus Klosters vestre fløj som Christen Nieman Rosenkilde tidligere havde boet i. Imidlertid var skolekommisionen utilfreds med hans arbejde og forsøgte at få ham fyret. Han måtte flytte men samme skolekommision ansatte ham i 1818 som andenlærer ved Friskolen (egentlig fortsættelsen af Den friKristendomsskole men i den nye skolelovs regi. Johan Heinrich Wolter var også kordegn i Vor Frue sogn.

Johan Heinrich Wolter døde d. 17. maj 1848.

Erich Rasmussen

Erich Rasmussen havde i tre år været vægter inden han ca. 1812 overtog undervisningen i Den fri Kristendomsskole. Han kom muligt i kontakt med skolevæsenet fordi han vikarierede for Hans Nielsen Bach som degn ved Århus Hospital. Da de nye stillinger skal besættes efter skoleloven 1814 bliver han tilsyneladende arbejdsløs og søger 1818 optagelse i Århus Hospital for sig og sin gigtsvage kone.

Adam Heren d. 1775

Adam Heren døde 1775.

Kilder
Fodnoter
 1. Citat fra: Buur, Chr. Folkeundervisningen i Aarhus før 1814. S. 30.
 2. Citat fra: Buur, Chr. Folkeundervisningen i Aarhus før 1814. S. 31.
 3. Citat fra: Buur, Chr. Folkeundervisningen i Aarhus før 1814. S. 54.
 4. Citat fra: Buur, Chr. Folkeundervisningen i Aarhus før 1814. S. 63.
 5. Citat fra: Buur, Chr. Folkeundervisningen i Aarhus før 1814. S. 65.
 6. Citat fra: Buur, Chr. Folkeundervisningen i Aarhus før 1814. S. 69.
 7. Se: Jordan, Annette. Ning herred – degne og skoleholdere indtil 1814.
 8. Århus Bispeaarkiv. Århus Skolevæsen 1722-1827. C3-2004.
 9. Århus Bispeaarkiv. Århus Skolevæsen 1722-1827. C3-2004.
 10. Århus Bispeaarkiv. Århus Skolevæsen 1722-1827. C3-2004.
 11. Citat fra: Buur, Chr. Folkeundervisningen i Aarhus før 1814. S. 85.
 12. Århus Bispeaarkiv. Århus Skolevæsen 1722-1827. C3-2004.
 13. Foto fra: Buur, Chr. Aarhus Kommuneskoler gennem 100 Aar. S. 3.
 14. Fotoet af Jacob Steenberg tilhører og er venligst stillet til rådighed af Lokalhistorisk Samling i Århus.
 15. Fotoet af Christen Nieman Rosenkilde tilhører og er venligst stillet til rådighed af Lokalhistorisk Samling i Århus.
 16. Århus Bispeaarkiv. Århus Skolevæsen 1722-1827. C3-2004.